MVK Ostrava - 15.10.2005 - sobota

*** zde najdete výsledky BIS ***

1. EX 1 N

51. EX 3

101. CACIB

151. EX 1

201. EX 1

251. EX 1

2. EX 1 N

52. CACE BOV

102. CAC

152. CAP N

202. -

252. -

3. CAC

53. CACIB

103. EX

153. -

203. EX 1 N

253. CAC

4. CACIB

54. CAC

104. EX 4

154. -

204. CAC

254. CAC

5. EX 1

55. CAP N

105. EX 3

155. CAP N

205. -

255. CAC

6. -

56. -

106. EX 2

156. EX 2

206. EX 1 without

256. CAC N

7. CACIB N

57. EX 1 N

107. CAC BOV

157. CACIB BOV

207. EX 2

257. EX 2

8. CAC N

58. EX 2

108. EX

158. CAC

208. CAC

258. CACIB

9. EX 1 N

59. -

109. EX 1 N

159. DISQ.

209. PoH

259. CACE BOV

10. -

60. EX 1 BOV N

110. CACE BOV N

160. CACIB BOV

210. EX 1

260. CAGCIB

11. -

61. EX 2

111. CACIB

161. CACIB

211. EX 1

261. EX 2

12. EX 1 N

62. EX 3

112. ABS.

162. CAC

212. CAC

262. CACIB

13. CAPE N

63. EX 2

113. -

163 CAGCIB BOV

213. CACIB

263. EX 2

14. -

64. CACIB BOV

114. EX 1 BOV N

164. CAGCIB

214. EX 1

264. EX 3

15. CAC

65. -

115. EX 2

165. CAC

215. CAGCIB

265. CACIB

16. -

66. CACIB

116. EX 1

166. CACIB

216. EX 1

266. CAC

17. EX 1 N

67.EX 1 without

117. -

167. CAC N

217. CAC

267. -

18. EX 1

68. CAC

118. CAPE N

168. -

218. CAC

268. EX 2

19. CACIB N

69. EX 1 N

119. CAGCIB N

169. CAGCIB

219. CAC

269. CAC

20. CAGCIB

70. PoH N

120. EX 2

170. EX 3

220. CAC

270. I

21. CAGCIB

71. CACE

121. PoH

171. EX 2

221. CAGCIB

271. CAC

22.CAGCIB N

72. CAGCIB N

122. CAC N

172. CAC BOV

222. EX 1 N

272. EX 1

23. CAC N

73CAGCIB BOV N

123. CAPE N

173. CACIB

223. CACE BOV

273. CACIB N

24. -

74. -

124. CAGCIB

174. CAC

224. CAGCIB

274. CAC N

25. -

75. CACIB

125. CACIB N

175. CAC

225. EX 1

275. EX 1 N

26. EX 1

76. CACIB

126. CACE N

176. -

226. EX 1

276. CACE N

27. -

77. EX 2

127. CAGCIB N

177. EX 1 N

227. -

277. EX 1 N

28. CAC N

78. CAC

128. EX 2

178. EX 1

228. CAC

278. EX 2

29. EX 1 N

79. CAC

129. EX 2 BOV N

179. CACIB

229. CAGCIB N

279. -

30. CAC

80. EX 3

130. PoH

180. EX 1

230. CAC

280. CAGPIB N

31CAGPIB N

81. EX 2

131. PoH N

181. CAC

231. -

281. CACE N

32. ABS.

82. -

132. CAGCIB

182. CAC

232. CACIB

282. -

33. EX 1

83. EX 1

133. CAGCIB BOV

183. EX 2

233. CAC

283. CACE N

34. CAPE N

84. EX 3

134. CAC

184CACIB BOV N

234. CAC

284. CAGCIB N

35. CAGPIB

85. EX 1

135. EX 1

185. EX 1 without

235. -

285. EX 1 N

36. VG 1

86. EX 2

136. EX 2

186. -

236. -

286. II

37. EX 1

87. EX 1 N

137. EX 3

187. CAC

237. -

287. III

38. CAGCIB

88. EX 2

138. EX 1 BOV N

188. CAC

238. CAC

288. I N

39. CAC

89. CAGCIB

139. CACIB N

189. EX 3

239. CACIB N

289. IV

40. -

90. CACIB BOV N

140. ABS.

190. EX

240. CAC

290. I N

41. EX 1

91. EX 2

141. EX 1

191. EX 4

241. -

291. III

42. -

92. -

142. DISQ.

192. -

242. CACIB N

292. II

43. CAC

93. EX 2

143. CACE

193. EX 2

243. ABS.

293. CAGCIB

44. EX 1

94. CAC

144. ABS.

194. EX 1 N

244. MS

294. EX 1

45. ABS.

95. -

145. EX 2

195. EX 1

245. I N

295. CACE

46. -

96. EX 1 BOV N

146. CACIB BOV N

196. ABS.

246. II

296. -

47. CAPE

97. EX 1

147. CAC

197. -

247. -

297.EX 1 BOV N

48. EX 1 N

98. EX 2

148. EX 1

198. EX 2

248. -

298. CACIB

49. CAC

99. CACE

149. ABS.

199. CAC BOV N

249. CAC

299.EX 1 BOV N

50. EX 2

100. CAGCIB

150. EX 1

200. EX 2

250. -

300. CAC

 

 

 

 

 

301. EX 1

 

 

 

 

 

302. EX 1

MVK Ostrava - 16.10.2005 - neděle

1.EX 1 N

51.EX 3

101.CACIB

151.EX 1

201.EX 1 N

251.-

2.EX 1

52.CACE BOV

102.CAC

152.-

202.EX 1

252.EX 1

3.CAC

53.CAGCIB

103.EX 4

153.EX 1

203.EX 1 BOV N

253.-

4. -

54.CAC

104.EX 3

154.CAC

204.CAC

254.-

5. -

55.CAP N

105.EX

155.-

205.I N

255.-

6.EX 1

56.-

106.CAC BOV

156.CACIB

206.CACE

256.CAC N

7.CACIB

57.EX 1 BOV N

107.EX 2

157.EX 2

207.-

257.CACIB

8.CACIB

58.EX 2

108.CAC

158.-

208.CACIB

258.CAGCIB

9.EX 1

59.EX 3

109.-

159.-

209.PoH N

259.CACE BOV N

10.CAC

60.EX 1 N

110.CACE BOV

160.CAGCIB N

210.-

260.EX 2

11.CAC N

61.EX 2

111.CACIB

161.CACIB

211.-

261.CAGCIB

12.EX 1 N

62.EX 4

112.DISQ.

162.-

212.CAC

262.CACIB

13.CAPE N

63.CACIB

113.EX 2

163.CAGCIB N

213.CACIB

263.EX 3

14.CAPIB

64.EX 3

114.-

164.-

214.-

264.EX 2

15.CAC N

65.EX 2

115.EX 1

165.CAC

215.CAGCIB

265.CACIB

16.EX 1

66.CACIB

116.-

166.CAGCIB

216.EX 1

266.CAC

17.-

67.CAC

117.I N

167.CACIB

217.CAC N

267.CAC

18.EX 1 N

68.CAC

118.CAPE

168.CAC

218.-

268.EX 3

19.-

69.EX 1 BOV N

119.-

169.EX 2

219.-

269.EX 2

20.-

70.PoH N

120.CAGCIB

170.-

220.CAC

270.ABS.

21.-

71.-

121.PoH  N

171.CACIB

221.-

271.CAC

22.-

72.EX 2

122.CAC

172.CAC

222.-

272.EX 1

23.-

73.CAGCIB N

123.CAPE N

173.CACIB

223.-

273.CACIB N

24.EX 1 N

74.CACIB

124.CAGCIB N

174.CAC N

224.CAGCIB

274.CAC N

25.ABS.

75.CAGCIB

125.CAGCIB N

175.CAC

225.EX 1

275.EX 1 N

26.EX 1

76.CACIB

126.CACE

176.ABS.

226.-

276.CACE N

27.VG 1

77.EX 2

127.-

177.EX 1 N

227.CACIB

277.EX 1 N

28.CACIB N

78.CAC BOV N

128.CAGCIB

178.-

228.-

278.-

29.EX 1 N

79.CAC

129.EX 1 BOV N

179.-

229.CAGCIB BOV

279.EX 1 N

30.CAC N

80.EX 3

130.PoH BOV N

180.-

230.CAC

280.-

31.-

81.EX 2

131.PoH N

181.-

231.EX 1

281.CACE

32.-

82.EX 2

132.CAGCIB

182.-

232.-

282.EX 1 N

33.EX 1

83.EX 2

133.-

183.ABS.

233.VG 1

283.CACE N

34.CAPE N

84.-

134.CAC

184.CACIB BOV N

234.CAC

284.CAGCIB N

35.CAGPIB N

85.-

135.EX 1 N

185.EX 2

235.EX 2

285.EX 1

36.CAC

86.EX 1 BOV

136.EX 2

186.CACIB

236.EX 1

286.I N

37.-

87.EX 1 N

137.EX 3

187.CAC

237.CAC

287.II

38.-

88.-

138.EX 1 BOV N

188.EX 3

238.CAC

288.III

39.CAC

89.CAGCIB

139.CAGCIB N

189.EX 3

239.CACIB BOV

289.-

40.EX 1 N

90.CACIB BOV

140.ABS.

190.-

240.CAC

290.-

41.EX 1

91.EX 2

141.EX 1 N

191.-

241.EX 1

291.I N

42.ABS.

92.CAC

142.CAC

192.CAC

242.ABS.

292.II

43.CACIB

93.EX 2

143.CACE N

193.EX 2

243.-

293.CAGCIB N

44.EX 1

94.EX 3

144.EX 1 N

194.EX 1 N

244.

294.EX 1

45.I N

95.EX 1

145.-

195.-

245.I N

295.CACE

46.CACE

96.EX 1 BOV N

146.CACIB

196.ABS.

246.II

296.EX 2

47.CAPE N

97.EX 1

147.CAC

197.CAC BOV N

247.III

297.EX 1

48.EX 1

98.-

148.-

198.CAC

248.CAC

298.CACIB

49.CAC

99.CACE

149.-

199.CACIB

249.-

299.EX 1 N

50.EX 2

100.CAGCIB

150.-

200.EX 2

250.CACIB

300.-

 

 

301.EX 1 without

302.EX 1 without

zpět